Strategisk plan

hjertet

På Holmen skole står elevene i sentrum for alt vi gjør og målet er å gi dem et optimalt opplæringstilbud. For å oppnå dette må læringsarbeidet bygge på kunnskap om det vi vet fører til økt læring.  Vi utforsker egen praksis og utfordrer hverandre for å finne de beste løsningene. En raus delingskultur og tett samarbeid er styrende for hvordan vi jobber. Målet vårt er å oppnå gode læringsresultater og et godt skolemiljø hvor eleven står i sentrum.

Vi har en spesialavdeling som vi har valgt å kalle Holmen PLUSS. Dette fordi den tilfører skolen vår noe ekstra som vi er stolte av og glade for. Vi ønsker å gi et tilbud på PLUSS som er ettertraktet for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller store sammensatte funksjonsvansker. Samarbeid og interaksjon mellom PLUSS og ordinær skole er viktig.  Vi har også satt oss høye mål for aktivitetsskolen (AKS). AKS skal kjennetegnes ved varierte og læringsstøttende aktiviteter av høy kvalitet. Høy deltakelse på AKS er den beste indikatoren på at vi lykkes med dette arbeidet.

Holmen skole er praksisskole for studenter fra OsloMet. Det gjør at vi kontinuerlig må ha et kritisk blikk på egen praksis og holde oss faglig oppdatert til enhver tid. Det er motiverende å ha unge friske øyne på vår undervisningspraksis, og det kommer også elevene til gode.

Visjon og verdier

Holmen skole – vi strekker oss lenger. Visjonen omhandler alle aktørene i skolesamfunnet – elever, ansatte, skoleledelsen og foresatte. Budskapet er at vi alle skal legge inn en ekstra innsats for å nå målene vi setter oss. Vi ønsker å gjøre Holmen skole til en av landets beste skoler og oppvekstarenaer.  Med eleven i sentrum for alt vi gjør skal vi bygge et godt skolemiljø og en kultur for læring hvor det å mestre er verdsatt. I samarbeid med FAU, Driftsstyret og skolens pedagogiske personale har vi valgt ut verdiene raus, robust og utforskende. Disse verdiene skal prege hverdagen på Holmen skole og gjennomsyre det vi gjør til enhver tid. Visjonen er ledestjernen vi skal strekke oss mot.

Holmen skole er en skole i vekst. Dette innebærer mange nye ansatte hvert år frem til skolen er fullrigget i 2023. Å være en skole i vekst innebærer noen utfordringer, men samtidig også muligheter. Det er viktig for oss å beholde og rekruttere høyt kvalifisert personale. Det blir derfor viktig at vi har gode rekrutteringsprosesser, samtidig som det å bygge et godt omdømme er avgjørende for at vi blir et attraktivt sted å være og å lære.

 

Styringsprinsipper og mål fra Osloskolens strategiske kart 2020-2023

For denne perioden har byrådet satt tre styringsprinsipper vi må forholde oss til; tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom.

På Holmen skole skal vi jobbe målrettet med oppfølging av hver enkelt elevs grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet (jmf. tidligere innsats). Vi ønsker å videreutvikle og tilegne oss solid kompetanse innen begynneropplæring med utgangspunkt i det forskningen sier virker. Ut i fra dette vil vi utvikle en progresjonsplan i regning, lesing og skriving for de ulike trinnene. Dette blir derfor et viktig satsingsområde for oss innen hovedmålet; Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Skolen deltar også i prosjekt "Lesing og skriving på AKS". På den måten sikrer vi bedre samarbeid og sammenheng mellom skole og AKS.

Holmen skole er en moderne, åpen og fleksibel skole. Klasserommene er utstyrt med møbler som gir rom for at elevene kan jobbe variert. Det er god tilgang på samarbeidsrom og det er vinduer som muliggjør innsyn og oversikt. Skolen har også flotte avdelinger for de praktisk estetiske fagene. Fremover blir det viktig å rekruttere personale med kompetanse og interesse for disse fagene. Vi ønsker å styrke elevenes motivasjon og lærelyst blant annet gjennom styrking av de praktiske estetiske fagene. På AKS har vi høyt kvalifisert personale som tilbyr ulike kurs innen dans, musikk, mat og ernæring, turn, kunst og håndverk med mer. Kurskatalogene for AKS-aktiviteter oppdateres kontinuerlig.

Sosial utjevning, like muligheter for alle og tidlig innsats er avgjørende for å lykkes med å inkludere alle. På Holmen skole har vi et relativt homogent elev- og foreldregrunnlag. Det kan være både en styrke og en utfordring. I det homogene skal det mindre til for å falle utenfor. Det krever derfor høy grad av bevissthet for å sørge for at alle til enhver tid er med. Vårt fortrinn er at vi har Holmen PLUSS, som er med på å berike mangfoldet ved skolen vår. Vi har en ressurssterk foreldregruppe som har mye å bidra med og som ønsker å bidra. FAU og Driftstyret (DS) er viktige bidragsytere til skolen og fellesskapet. Klassekontaktenes rolle er å være "vennskapere" og "kulturbyggere". Godt samarbeid med foresatte er viktig i det kontinuerlige arbeidet mot mobbing og for et trygt og godt psykososialt miljø for barn og unge. 

Et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring er viktig – både i et kort og langt perspektiv. I 2021 vil vi ferdigstille planverket for et inkluderende skolemiljø. Planen vil romme differensierte mål, ferdigheter og aktiviteter som skal øve opp elevenes sosiale kompetanse.

Vi ønsker å etablere "det gyldige vi" som et overordnet begrep for inkludering, samspill og trygge relasjoner. "Det gyldige vi" skal gjelde hele skolesamfunnet.

Som et ledd i å styrke relasjonen mellom elevene både faglig og sosialt, innfører vi samarbeidslæring som en pedagogisk metode.

På Holmen skole er vi skolevenner og dette vil ha en sentral plass i planverket for et inkluderende skolemiljø. Det innebærer at det er et sett av regler og normer som gjelder for alle – fordi vi er en del av et fellesskap og fordi vi sammen skal skape et trygt og godt læringsmiljø. Som en del av det å være skolevenner, har vi jevnlige fokusmøter der vi introduserer periodens fokus. Et eksempel er at "Skolevenner sier hei til hverandre". Periodens fokus og skolevenner tas opp jevnlig med enkeltelever, i klassene/på trinnet/ for hele skolen og overfor foresatte. På Holmen PLUSS bruker elever og voksne tegn-til-tale. Parallelt med periodens fokus har vi derfor periodens tegn. Alle elevene lærer utvalgte tegn slik at det blir lettere å samhandle og kommunisere for alle.

Målsettingen om at elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing krever mer enn bare periodens fokus. Vi legger stor vekt på trygg og autoritativ læringsledelse i våre møter og ved veiledning av ansatte. Vi legger også tydelige føringer for overgangssituasjoner i skole og AKS, samt ved tilsyn/inspeksjon i friminuttene. Dette fordi vi vet at det er i overganger og i friminutt at de fleste mobbesituasjoner oppstår.

For å sikre et trygt skolemiljø for alle legger vi til rette for at elevene på Holmen PLUSS deltar i alle skolens felles aktiviteter. På den måten blir elevene kjent med hverandre og tryggere i møte med våre ulikheter. Alle elever på PLUSS er tilknyttet en klasse og målet er så mye interaksjon som mulig, så lenge det er til glede og nytte for elevene.

På Holmen skole er vi så heldige at vi har en sosiallærer i 100% stilling og en helsesykepleier i 80% stilling.  Å ha helsesykepleier til stede fire dager i uken betyr mye for oss. Både sosiallærer og helsesykepleier følger opp barn og familier, og er viktige støttespillere for ledelsen. God og samordnet støtte til skolen på tvers av tjenester er avgjørende for å lykkes med det komplekse oppdraget vi har i skolen. Vi har et tett samarbeid med PPT.

Sentralt i det å bygge skolekulturen ligger det tredje styringsprinsippet for Osloskolen – tillit og handlingsrom. Vi vil skape gode arenaer for samarbeid gjennom skolens formelle organer. Samtidig ønsker skolens ledelse å være tett på elever og lærere i det daglige. Tett samarbeid mellom PLUSS og ordinær skole, og mellom skole og AKS er avgjørende.  For ytterligere å forsterke og bygge opp samarbeidskulturen på skolen vår, har skoleledelsen inspeksjon hver morgen fra 8.15 – 8.30. Da møter vi alle elevene og mange foresatte, og terskelen for dialog blir lav. Dette har vært en suksessfaktor som vi vil videreføre den kommende perioden.

Holmen skole har et tett, godt og konstruktivt samarbeid med FAU og med Driftsstyret. Rektor har jevnlige møter med leder av FAU og leder av Driftsstyret. Vi har også samarbeid med aktører i nærmiljøet, som tennisklubben over veien og idrettslaget Ready. 

 

Mål fra Osloskolens strategiske kart 2020-2023

Fagfornyelsen vil påvirke våre pedagogiske satsningsområder for kommende periode, i tillegg til vårt fokus på begynneropplæringen. Vi har valgt ut tre områder fra Osloskolens strategiske kart. Sammen med det pedagogiske personalet har vi risikovurdert de ulike områdene og utarbeidet tiltak som vil hjelpe oss med å lykkes.

Hovedutfordringen med innføring av nytt læreplanverk er å utvikle felles forståelse for hvordan de ulike delene av læreplanverket henger sammen. Vi skal få til et verdiløft, jobbe mer med dybdelæring og inkludere de tverrfaglige temaene på en måte som bidrar til mer bruk av kreative og elevaktive arbeidsformer. Utvikling av kompetanse og evne til refleksjon og kritisk tenkning står sentralt og er viktig for å styrke elevenes motivasjon og lærelyst. Lærerne må legge opp til mer elevaktivitet og gi elevene oppgaver som innebærer å anvende kunnskaper og ferdigheter på ulike måter. På den måten skal de over tid mestre ulike typer faglige utfordringer individuelt og i samspill med andre. Dette innebærer at lærer må slippe noe av kontrollen og gå fra å være formidler av kunnskap til å veilede elevene i deres egen læringsprosess. Videre er vi opptatt av å komme raskt i gang med læringsaktiviteter og å gi elevene våre faglige utfordringer for å styrke motivasjon og lærelyst. Mindre lærerprat og mer elevaktivitet er det vil skal strekke oss mot.

Vi har brukt mye ressurser på å utvikle og bygge opp en stor naturfagssamling med fokus på utforskende aktiviteter, teknologi, vitenskap og design. Vi ønsker å satse på naturvitenskapelig tenkemåte allerede fra 1. trinn og vi kurser personalet, både på AKS og i skolen, i Nysgjerrigpermetoden. Dette vil være en faktor for å nå målet om å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag. Vi ønsker å finne flest mulige temaer som egner seg for tverrfaglig arbeid, slik at elevene skal utvikle dybdekompetanse, nysgjerrighet og evnen til å undre seg.

Vi vil organisere året i temaer for å kunne jobbe tverrfaglig og i dybden. Tre temaer per skoleår vil være felles for skolen. De tre temaene er vennskap, nysgjerrigper og natur. Her vil ledelsen ta regien på en del av aktivitetene for å skape samhold og felles standard. I forbindelse med store temaer vil elevene jobbe med tverrfaglige vurderingsoppgaver. I utviklingssamtalen skal elevene selv være aktive. De skal evaluere egen fremgang og utvikling og velge ut arbeider som de er fornøyde med og begrunne hvorfor. Ved å velge ut vurderingsarbeider på tvers av fag, som også inkludere de praktisk estetiske fagene, vil vi legge til rette for varierte vurderingsformer som bidrar til at elevene opplever mindre stress og press.

Kontinuerlig kompetanseutvikling og en kritisk tilnærming til læringsteknologien er avgjørende for å lykkes med læringsfremmende bruk av teknologi. Vi gjennomfører jevnlige møter der lærerne inspirerer og utfordrer hverandre (Teach Meet). Vårt mål er at læringsbrettet skal brukes der det gir bedre læring og der det gir muligheter vi ikke ville fått uten. Det finnes mye god opplæring hvor det ikke er behov for læringsbrett, og vi vil fortsatt bruke lærebøker, ha fokus på håndskrift og utvikling av fin- og grovmotorikk. Likevel vet vi at digitale ferdigheter er viktige for våre elever – nå og i fremtiden. Derfor vil vi også ha fokus på koding, programmering, 3D-teknologi og variert bruk av ulike applikasjoner. Skolen deltar i et lærende nettverk i regi av Apple kalt Oslo Create. Fire av skolens lærere deltar på samlinger hvor kreativt bruk av læringsbrett står i fokus. Resten av det pedagogiske personalet blir igjen kurset av disse fire superbrukerne. Våre elever skal vise sin kompetanse gjennom for eksempel å lage film, lese inn og spille av tekst, tegne, bruke ulike presentasjonsverktøy, komponere musikk, lage sammensatte tekster og mye mer.

Dagens digitale skolehverdag er annerledes enn den de foresatte kjenner fra egen skolegang. Foreldregruppen stiller relevante og kritiske spørsmål til den digitale satsingen i skolen. Det blir vår oppgave å møte foreldregruppen med begrunnet praksis og gode eksempler på pedagogisk bruk. Hvert år tilbyr vi kompetanseheving i bruk av læringsbrett til foresatte i form av foreldreskole.

 

Resultatmål og indikatorer

For å følge opp elevenes faglige og sosiale utvikling, gjennomfører ledelsen elevoppfølgingssamtaler med lærerne for den enkelte klasse og for trinnet som helhet. Minimum to ganger i året går vi gjennom hver enkelt elevs fremgang og utvikling, og blir enige om tiltak for enkeltelever og/eller for større grupper. Dette gir oss god oversikt slik at vi kan strekke oss lenger for å gi elevene våre et optimalt opplæringstilbud.

En viktig del av jobben for skolens ledelse er å være ute blant elevene og gi lærerne veiledning og tilbakemelding.

Holmen skoles strategiske plan for 2021