Hovedseksjon

Strategisk plan

Holmenskyen

På Holmen skole står elevene i sentrum for alt vi gjør, og målet er å gi dem et best mulig opplæringstilbud i et godt skolemiljø. For å oppnå dette må læringsarbeidet bygge på kunnskap om det som fører til økt læring.  Vi utforsker egen praksis og utfordrer hverandre for å finne de beste løsningene. En raus delingskultur og tett samarbeid er styrende for hvordan vi jobber.

Vi har en spesialavdeling som vi har valgt å kalle Holmen PLUSS. Dette fordi den tilfører skolen vår noe ekstra som vi er stolte av og glade for. Vi ønsker å gi et tilbud på PLUSS som er ettertraktet for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller store sammensatte funksjonsvansker. Samarbeid og interaksjon mellom PLUSS og ordinær skole er viktig. 

Vi har også satt oss høye mål for aktivitetsskolen (AKS). AKS skal kjennetegnes ved varierte og læringsstøttende aktiviteter av høy kvalitet. Høy deltakelse på AKS er den beste indikatoren på at vi lykkes med dette arbeidet.

Holmen skole er praksisskole for studenter fra OsloMet. Det gjør at vi kontinuerlig må ha et kritisk blikk på egen praksis og holde oss faglig oppdatert til enhver tid. Det er motiverende å ha unge friske øyne på vår undervisningspraksis, og det kommer også elevene til gode.

Visjon og verdier

Holmen skole – vi strekker oss lenger. Visjonen omhandler alle aktørene i skolesamfunnet – elever, ansatte, skoleledelse og foresatte. Budskapet er at vi alle skal legge inn en ekstra innsats for å nå målene vi setter oss.  Ved å sette eleven først skal vi bygge et godt skolemiljø og en kultur for læring, hvor det å mestre er verdsatt. I samarbeid med FAU, Driftsstyret og skolens pedagogiske personale har vi valgt ut verdiene raus, robust og utforskende. Disse verdiene skal merkes i hverdagen på Holmen skole.

Holmen skole er fortsatt en skole i vekst. Dette innebærer flere nye ansatte frem til skolen er fullrigget høsten 2023. Å være en skole i vekst innebærer noen utfordringer, men samtidig også muligheter. Det er viktig for oss å beholde og rekruttere høyt kvalifisert personale. Det blir derfor viktig at vi har gode rekrutteringsprosesser, samtidig som det å bygge et godt omdømme er avgjørende for at vi blir et attraktivt sted å være og å lære.

 

Styringsprinsipper og mål fra Osloskolens strategiske kart 2020-2023

For denne perioden har byrådet satt tre styringsprinsipper vi må forholde oss til; tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom.

På Holmen skole skal vi jobbe målrettet med oppfølging av hver enkelt elevs grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet (jmf. tidligere innsats). Vi ønsker å videreutvikle og tilegne oss solid kompetanse innen begynneropplæring med utgangspunkt i oppdatert forskning. Skolen har utviklet en egen leseplan, og vil i årene som kommer også utvikle en egen plan for regning og skriving. På PLUSS jobber vi med å utvikle et godt og stimulerende språkmiljø ved hjelp av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Skolen har en bibliotekar i 70 % stilling som motiverer, formidler og veileder elever og ansatte i valg av god og riktig litteratur. Biblioteket er plassert sentralt i skolebygget og spiller en viktig rolle for å skape motivasjon og leseglede.

Holmen skole er en moderne, åpen og fleksibel skole. Klasserommene er utstyrt med møbler som gir rom for at elevene kan jobbe variert. Det er god tilgang på samarbeidsrom og det er vinduer som muliggjør innsyn og oversikt. Skolen har også flotte avdelinger for de praktisk estetiske fagene. Fremover blir det viktig å rekruttere personale med kompetanse og interesse for disse fagene. Vi ønsker å styrke elevenes motivasjon og lærelyst blant annet gjennom styrking av de praktiske estetiske fagene. På AKS har vi et personale som tilbyr ulike kurs innen dans, musikk, mat og ernæring, turn, kunst og håndverk med mer. Kurskatalogene for AKS-aktiviteter oppdateres kontinuerlig.

Sosial utjevning, like muligheter for alle og tidlig innsats er avgjørende for å lykkes med å inkludere alle. På Holmen skole har vi et relativt homogent elev- og foreldregrunnlag. Det kan være både en styrke og en utfordring. I det homogene skal det mindre til for å falle utenfor. Det krever derfor høy grad av bevissthet for å sørge for at alle til enhver tid opplever tilhørighet til skolen, klassen og trinnet. Vårt fortrinn er at vi har Holmen PLUSS, som er med på å berike mangfoldet ved skolen vår. Vi har en ressurssterk foreldregruppe som har mye å bidra med og som ønsker å bidra. FAU og Driftsstyret (DS) er viktige bidragsytere til skolen og fellesskapet. Klassekontaktenes rolle er å være "vennskapere" og "kulturbyggere". Godt samarbeid med foresatte er viktig i det kontinuerlige arbeidet mot mobbing og for et trygt og godt psykososialt miljø for barn og unge. 

Et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring er viktig – både i et kort og et langt perspektiv. Vi har etablert "det gyldige VI" som et overordnet begrep for inkludering, samspill og trygge relasjoner. "Det gyldige VI" skal omfatte hele skolesamfunnet. Vi legger vekt på at faglig og sosial læring alltid henger sammen. Som et ledd i å styrke relasjonen mellom elevene har vi innført samarbeidslæring som en pedagogisk metode.

På Holmen skole er vi skolevenner. Det innebærer at det er et sett av forventninger og normer som gjelder for alle – fordi vi er en del av et fellesskap og fordi vi sammen skal skape et trygt og godt læringsmiljø. Som en del av det å være skolevenner, har vi jevnlige fellessamlinger der vi introduserer periodens fokus. Et eksempel er at "Skolevenner sier hei til hverandre". Periodens fokus og skolevenner tas opp jevnlig med enkeltelever, i klassene/på trinnet/ for hele skolen og overfor foresatte. På Holmen PLUSS bruker elever og voksne symboler og tegn-til-tale. Parallelt med periodens fokus har vi derfor periodens tegn. Alle elevene lærer utvalgte tegn slik at det blir lettere å samhandle og kommunisere for alle.

Målsettingen om at elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing krever mer enn bare periodens fokus. Vi legger vekt på tilstedeværende voksne i garderobe, ved toaletter og utsatte steder i skolegården, og generelt i alle overgangssituasjoner. I forkant av friminutt skal lærerne forberede elevene på ulike aktiviteter og minne om forventinger til inkluderende lek.

 

For å sikre et trygt skolemiljø for alle legger vi til rette for at elevene på Holmen PLUSS deltar i alle skolens felles aktiviteter. På den måten blir elevene kjent med hverandre og tryggere i møte med våre ulikheter. Alle elever på PLUSS er tilknyttet en klasse og målet er så mye interaksjon som mulig, så lenge det er til glede og nytte for elevene.

På Holmen skole er vi så heldige at vi har en sosiallærer i 100% stilling og en helsesykepleier i 80% stilling.  Å ha helsesykepleier til stede fire dager i uken betyr mye for oss. Både sosiallærer og helsesykepleier følger opp barn og familier, og er viktige støttespillere for ledelsen. God og samordnet støtte til skolen på tvers av tjenester er avgjørende for å lykkes med det komplekse oppdraget vi har i skolen. Vi har et tett samarbeid med PPT.

Sentralt i det å bygge skolekulturen ligger det tredje styringsprinsippet for Osloskolen – tillit og handlingsrom. Vi vil skape gode arenaer for samarbeid gjennom skolens formelle organer. Samtidig ønsker skolens ledelse å være tett på elever og lærere i det daglige. Tett samarbeid mellom PLUSS og ordinær skole, og mellom skole og AKS er avgjørende.  For ytterligere å forsterke og bygge opp samarbeidskulturen på skolen vår, har skoleledelsen inspeksjon hver morgen fra 8.15 – 8.30. Da møter vi alle elevene og mange foresatte, og terskelen for dialog blir lav. Dette har vært en suksessfaktor som vi vil videreføre den kommende perioden.

Holmen skole har et tett, godt og konstruktivt samarbeid med FAU og med Driftsstyret. Rektor har jevnlige møter med leder av FAU og leder av Driftsstyret. Vi har også samarbeid med aktører i nærmiljøet, som tennisklubben over veien og idrettslaget Ready. 

 

Mål fra Osloskolens strategiske kart 2020-2023

LK20 vil påvirke våre pedagogiske satsningsområder for kommende periode, i tillegg til vårt fokus på begynneropplæringen. Vi har valgt ut tre områder fra Osloskolens strategiske kart. Sammen med det pedagogiske personalet har vi risikovurdert de ulike områdene og utarbeidet tiltak som vil hjelpe oss med å lykkes.

Hovedutfordringen med innføring av nytt læreplanverk er å utvikle en felles forståelse for hvordan de ulike delene av læreplanverket henger sammen. Vi skal få til et verdiløft, jobbe mer med dybdelæring og inkludere de tverrfaglige temaene på en måte som bidrar til mer bruk av kreative og elevaktive arbeidsformer. Utvikling av kompetanse og evne til refleksjon og kritisk tenkning står sentralt og er viktig for å styrke elevenes motivasjon og lærelyst. Lærerne må legge opp til mer elevaktivitet og gi elevene oppgaver som innebærer å anvende kunnskaper og ferdigheter på ulike måter. På den måten skal de over tid mestre ulike typer faglige utfordringer individuelt og i samspill med andre. Dette innebærer at lærer må slippe noe av kontrollen og gå fra å være formidler av kunnskap til å veilede elevene i deres egen læringsprosess. Videre er vi opptatt av å komme raskt i gang med læringsaktiviteter og å gi elevene våre faglige utfordringer for å styrke motivasjon og lærelyst. Mindre lærerprat og mer elevaktivitet er det vi skal strekke oss mot, samtidig som vi skal realisere LK20 ved å sikre at elevene oppnår den kompetansen som er forventet.

Vi har brukt mye ressurser på å utvikle og bygge opp en stor naturfagssamling med fokus på utforskende aktiviteter, teknologi, vitenskap og design. Vi ønsker å satse på naturvitenskapelig tenkemåte allerede fra 1. trinn og vi kurser personalet, både på AKS og i skolen, i Nysgjerrigpermetoden. Dette vil være en faktor for å nå målet om å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag. Vi ønsker å finne flest mulige temaer som egner seg for tverrfaglig arbeid, slik at elevene skal utvikle dybdekompetanse, nysgjerrighet og evnen til å undre seg.

Vi organiserer året i ulike temaer for å kunne jobbe tverrfaglig, gå i dybden og jobbe tettere sammen i profesjonsfellesskapet.  I forbindelse med store temaer vil elevene jobbe med tverrfaglige vurderingsoppgaver. I utviklingssamtalen skal elevene selv være aktive. De skal evaluere egen fremgang og utvikling og velge ut arbeider som de er fornøyde med og begrunne hvorfor. Ved å velge ut vurderingsarbeider på tvers av fag, som også inkludere de praktisk estetiske fagene, vil vi legge til rette for varierte vurderingsformer som bidrar til at elevene opplever mindre stress og press.

Kontinuerlig kompetanseutvikling og en kritisk tilnærming til læringsteknologien er avgjørende for å lykkes med læringsfremmende bruk av teknologi. Vi gjennomfører jevnlige møter der lærerne inspirerer og utfordrer hverandre (Teach Meet). Vårt mål er at læringsbrettet skal brukes der det gir bedre læring og der det gir muligheter vi ikke ville fått uten. Det finnes mye god opplæring hvor det ikke er behov for læringsbrett, og vi vil fortsatt bruke lærebøker, jobbe med håndskrift og utvikling av fin- og grovmotorikk. Likevel vet vi at digitale ferdigheter er viktige for våre elever – nå og i fremtiden.

Dagens digitale skolehverdag er annerledes enn den de foresatte kjenner fra egen skolegang. Foreldregruppen stiller relevante og kritiske spørsmål til den digitale satsingen i skolen. Det blir vår oppgave å møte foreldregruppen med begrunnet praksis og gode eksempler på pedagogisk bruk. Hvert år tilbyr vi kompetanseheving i bruk av læringsbrett til foresatte i form av foreldreskole.

 

Resultatmål og indikatorer

For å følge opp elevenes faglige og sosiale utvikling, gjennomfører ledelsen elevoppfølgingssamtaler med lærerne for den enkelte klasse og for trinnet som helhet. Minimum to ganger i året går vi gjennom hver enkelt elevs fremgang og utvikling, og blir enige om tiltak for enkeltelever og/eller for større grupper. Dette gir oss god oversikt slik at vi kan strekke oss lenger for å gi elevene våre et best mulig opplæringstilbud.

En viktig del av jobben for skolens ledelse er å være ute blant elevene, tilstede i undervisningen og å gi lærerne veiledning og tilbakemelding.

 

Se hele "Strategisk plan" for Holmen skole 2022 her