Hovedseksjon

Lekser på PLUSS

Bøker

Lekser på Holmen PLUSS


På Holmen skole har alle elevene fra 1. – 7. trinn lekser. 

Elever på PLUSS har lekser som er tilpasset den enkelte elev sine individuelle opplæringsmål og avtales i tett samarbeid med foreldrene. Kontaktlærer har jevnlig samarbeid med foreldrene om hvilke opplæringsmål eleven jobber med.

Elevene på PLUSS trenger hjelp og tilrettelegging fra voksne i alle situasjoner, både på skolen, hjemme og i fritiden. Elevene trenger mengdetrening i alle dagliglivets ferdigheter, kommunikasjon og i sosialt samspill, i alle situasjoner gjennom hele dagen.

  

Prinsipper for leksearbeidet for PLUSS

For elevene på PLUSS er det viktig å øve på ferdigheter som:

  • Kommunikasjon: eleven øver på å formidle egne ønsker, behov, tanker og følelser gjennom tegn til tale, bruk av symboler, tematavler og digitale kommunikasjonsløsninger.
  • Selvhjelpsferdigheter: eleven øver på å bli så selvstendig som mulig utfra egne forutsetninger. Eleven trenger å øve på av- og påkledning, spise selvstendig med skje/gaffel, toalettrening, handle i butikk, ta offentlig kommunikasjon osv.
  • Sosial kompetanse, lek og samspill med jevnaldrende: eleven øver på lekeferdigheter, vente på tur, felles oppmerksomhet, ta andres perspektiv, dele på leker, lære regler for ulike leker og spill.
  • Faglige ferdigheter knyttet til begynnende lese-, skrive- og regneopplæring tilpasset den enkeltes nivå. Vi oppfordrer foreldre til å lese bøker sammen med barnet, snakke om bildene, skape glede og forventning. For de som er kommet litt lengre er det viktig å modellere bruk av språket, snakke om rim, stavelser og bokstavlyder. Bruke bilder som utgangspunkt for samtale om opplevelser eleven har vært med på både hjemme og på skolen. Noen elever vil kunne jobbe med mer strukturerte lekser i norsk og matte. Dette avtales individuelt etter ønske fra foreldrene.
     

Bruk av læringsbrett for elever på PLUSS

Alle elever på PLUSS har læringsbrett som brukes i undervisning. Det lages individuelle avtaler dersom læringsbrettet skal sendes med hjem. Læringsbrettet kan brukes til å gjenfortelle hva elevene jobber med og lærer om på skolen, det brukes som støtte til elevens kommunikasjon gjennom bruk av bilder og video og til å dokumentere elevens måloppnåelse.